Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 4office.com.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 4office.com.pl prowadzonego przez Marcin Jarosław Boruc 4office Marcin Boruc, z siedzibą w Ząbkach (05-091), przy ul. Sikorskiego 47A, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Urząd Miejski w Zabkach, NIP 125-116-32-66, REGON 140260600 dostępnego pod adresem www.4office.com.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
1.2. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:
a) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np. internet explorer
b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
1.3. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym, zwaną dalej „Klientem”, jest osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient - Konsument) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – Przedsiębiorca).
1.4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu internetowego Marcin Jarosław Boruc, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 4office Marcin Boruc z siedzibą w Ząbkach (05-091), przy ul. Sikorskiego 47A, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Ząbkach, NIP 125-116-32-66, REGON 140260600, zwany dalej „Sprzedawcą”.
1.5. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez strony umowy sprzedaży.
1.6. Definicje:
− Produkty – towary oferowane na stronie internetowej www.4office.pl
− Formularz zamówienia – dokument określający wybrane przez Klienta Produkty, dane Klienta, oznaczenie Produktów, środki kontaktu z Klientem, adres dostarczenia Produktów, adres do umieszczenia na fakturze VAT jeśli jest inny niż adres dostarczenia Produktów.
− Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający wstępne wyselekcjonowanie wybranego przez Klienta produktu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

2. Cena i przedmiot transakcji

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.4office.com.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”.
2.2. Sprzedający oświadcza, że dostarczane Produkty są wolne od wad.
2.3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i nie zawierają podatku VAT
2.4. Cena Produktów nie zawiera kosztów dostawy.
2.5. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.
2.6. Umowę z Klientem uważa się za zawartą od momentu, gdy na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia.
2.7. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
2.8. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.
2.9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.
2.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Składanie i realizacja zamówienia

3.1. Warunkiem dokonania zakupu jest rejestracja na stronie internetowej www.4office.com.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu podczas rejestracji.
3.2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, akceptację regulaminu Sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
3.3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.
3.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta
3.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się.
3.6. Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.4office.com.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:
a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.
b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu , adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja,
- oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail) w ciągu 3 dni roboczych zamówienie jest anulowane.
3.7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.4office.com.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.8. Złożenie zamówienia w sposób określony w pkt. 3.6 następuje poprzez zatwierdzenie zawartości Koszyka na stronie internetowej Sklepu.
3.9. Klient może również składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu telefonicznie pod numerem (22)761-17-50, za pośrednictwem faxu – pod numerem (22)253-42-23 oraz w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@4office.com.pl
3.10. W przypadku wskazanym w pkt. 3.10 niniejszego Regulaminu, Sprzedający przyjmuje zamówienia w dni robocze, w godzinach 8-16.
3.11. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Zamówienia złożone w soboty w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.
3.12. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga odrębnych pisemnych ustaleń ze Sprzedawcą.
3.13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, określonego w pkt. 3.12. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o nowym terminie realizacji. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
3.14. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
3.15. W przypadku rezygnacji z zamówienia stosownie do pkt. 3.14 i 3.15 zwrot pieniędzy Klientowi nastąpi w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji Klienta.
3.16. Klient może wprowadzać zmiany do złożonego zamówienia do czasu zatwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem Sprzedającego telefonicznie pod numerem (22)761-17-50, faxem pod numerem (22)253-42-23 lub elektronicznie na adres biuro@4office.com.pl

4. Sposoby realizacji płatności

4.1. Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:
− PRZELEWEM – na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 12 1140 2004 0000 3602 4243 6900 w terminie 2 Dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, bądź w terminie określonym w wystawionej fakturze VAT.

4.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji wszystkich lub niektórych zamówień Klienta, a także prawo wstrzymania przyjęcia do realizacji nowych zamówień, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur VAT.

5. Dostawa i odbiór przesyłki

5.1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu, na adres wskazany przez Klienta.
5.2. Koszt wysyłki wynosi:
− 0 zł przy wartości zamówienia powyżej 400 zł netto,
− 30 zł przy wartości zamówienia poniżej 400 zł netto,
− 0 zł przy wartości zamówienia powyżej 200 zł netto, przy czym dostawa ma zostać zrealizowana na terenie Warszawy i okolic (w promieniu 25 km od Warszawy),
− 15 zł przy wartości zamówienia poniżej 200 zł netto, przy czym dostawa ma zostać zrealizowana na terenie Warszawy i okolic (w promieniu 25 km od Warszawy).
5.3. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową zaleca się aby Klient wskazał na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.
5.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.
5.5. Koszty dostawy zamówionego Produktu pokrywa Klient, chyba że pisemnie lub mailowo zostały ustalone inne warunki ze Sprzedawcą.
5.6. Sprzedający zastrzega, że ceny dostawy, określone w pkt. 5.2 mogą ulec zmianie. O zmianie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta oraz dokona zmiany w zakładce „Współpraca”.
5.7. W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (pod numerem tel.: (22) 761-17-50 oraz drogą elektroniczną pod adresem: biuro@4office.com.pl

6. Zwroty

6.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.2. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.
6.3. W przypadku określonym w ust. 6.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu Produktów ponosi Klient - Konsument. Koszt zwrotu, w tym doręczenia produktów wynosi 0 zł
6.4. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Klienta - Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba że Klient - Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
6.5. Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.7. Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6.8. Klient –Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

7. Procedury reklamacyjne

7.1. Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: 4office- Biuro Handlowe, ul. Sikorskiego 47, 05-091 Ząbki. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
7.2. W momencie odbioru Produktu Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia lub naruszenia opakowania zaleca się sporządzić protokół szkody.
7.3. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Dział Obsługi Klientów Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel.:(22)761-17-50 lub pod adresem e-mail: biuro@4office.com.pl).
7.4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.5. Koszty związane z odesłaniem reklamowanych Produktów, Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
7.6. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający usunie wadę produktu lub wymieni wadliwy produkt na wolny od wad. W sytuacji gdy usunięcie wady lub wymiana nie będą możliwe, Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktów lub zaoferuje inne dostępne produkty.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
8.2. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.
8.3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1:
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - 4office Marcin Boruc, z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. Mareckiej 34, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.4office.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: 4office Marcin Boruc, ul. Sikorskiego 47A, 05-091 Ząbki , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat
4office Marcin Boruc, z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. Mareckiej 34, nr fax (22)253-42-23 e-mail: biuro@4office.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Państwa informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Państwem umowę czy przesłać naszą ofertę. Dzięki RODO zarówno klienci, jak i sprzedawcy mają mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić zidentyfikować daną osobę. Zarówno imię i nazwisko, jak i adres zamieszkania, numer telefonu.

W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 4office Marcin Boruc ?

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

 •  dane reprezentantów firmy lub pracowników: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, 
 •  dane firmy: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w takich celach, jak: 

 • zawieranie i realizacja umowy oraz świadczenie dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • realizacja przez 4office Marcin Boruc obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i faktur, korekt i not korygujących oraz innych dokumentów księgowych,a także dla celów archiwizacyjnych; 
 • ochrona praw 4office Marcin Boruc zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych, 
 • weryfikacja Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego u stosownych podmiotów, jak również w celu zabezpieczenia  należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa takiej zgody.

4office Marcin Boruc może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Są to takie podmioty, jak:

 • Przedsiębiorstwa lub instytucje, z którymi 4office Marcin Boruc ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw 4office Marcin Boruc zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu 4office Marcin Boruc w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 
 • Banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych oraz zarządzania systemem informatycznym.
 • Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z nami umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez 4office Marcin Boruc, 
 • Organy nadzorujące, organy władzy (np. organy podatkowe i organy ścigania), niezależni doradcy zewnętrzni (np. audytorzy) lub inne osoby trzecie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz przy wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, 

4office Marcin Boruc zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które

 • będą przechowywane przez nas i / lub podmioty wykazane powyżej wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone
 • lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez 
 • okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. 

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

 • Mogą Państwo uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Państwa dane osobowe.
 • Jeśli tak –mogą Państwo uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Mogą Państwo również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie 
 • Państwa dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli nie przekazali Państwo danych tej firmie/instytucji –można także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Mogą Państwo również sprostować swoje dane. Jeśli są one nieprawidłowe,
 • Można poprosić o ich poprawienie (zmiana nazwiska, adresu, numeru telefonu, itp.).
 • Możliwe jest również poproszenie o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Jednak nie w każdym przypadku - gdy mamy z 
 • Państwem zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i 
 • Ta prośba nie będzie skuteczna. Jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania, powinny być usunięte.
 • Jeśli uważają Państwo, że prawa dotyczące ochrony danych osobowych są łamane, można wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

To osoba, która odpowiada za ochronę danych w instytucji / firmie. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 4office pod adresem: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

4office Marcin Boruc 

05-091 Ząbki ul. Sikorskiego 47A 

lub wysyłając maila na adres iodo@4office.com.pl

Pozdrawiamy,

Zespół 

4office Marcin Boruc